ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเป็นผลผลิตจากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากธรรมชาติในท้องถิ่น สู่สินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพและเสริมสร้างความงามอย่างปลอดภัย ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในภูมิภาคให้มีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย