เกี่ยวกับเรา

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง (M-store) เป็นหน่วยบริการทางวิชาการ มีระบบการบริหารงานเป็นของตนเอง โดยอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้เเละจัดจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการศึกษา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเเละผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเเละสินค้าเบ็ดเตล็ด ภายใต้ตราสินค้าแห่งมหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ